Публічна оферта King Star Alliance


Обновлено 09.03.2020 Договір, в якому одна сторона ПП «КІНГ СТАР АЛЬЯНС», яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку (далі – Виконавець), з одного боку і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі – Замовник), з іншого боку, далі разом – сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг, пов’язаних з підбором і управлінням персоналом та інших послуг, перелік яких розміщений на сайті https://kingstaralliance.com/. При замовленні і оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наступне.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами. 1.2.Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та рівносильно Договору, підписаного сторонами. 1.3.Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту. 1.4.Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: 1.5.Укладаючи цей договір, Замовник автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги і всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору. 1.6.Якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами за цим Договором. 1.7.Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Замовника.

2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://kingstaralliance.com. 2.2.«Акцепт» – надання Замовником повної і безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 2.3.«Послуги» – послуга або кілька послуг пов’язаних з підбором і управлінням персоналом, які надаються Виконавцем, і зазначені Виконавцем у відповідному розділі сайту Виконавця https://kingstaralliance.com/. 2.4.«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка відвідала сайт https: // kingstaralliance.com/ акцептувала цей Договір. 2.5.«Виконавець» – суб’єкт господарювання, що надає послуги, і реквізити якого вказані в розділі 12 цього Договору. 2.6.«Замовлення» – належним чином оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, адресується Виконавцю.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги пов’язані з підбором і управлінням персоналом, які надаються Виконавцем, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені послуги. 3.2.Замовник і Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним або уявним або угодою, укладеною під впливом тиску або обману. 3.3.Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері підбору персоналу, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1.Виконавець зобов’язаний: 4.2.Виконавець має право:

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1.Замовник зобов’язаний: 5.2.Замовник має право:

6.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.Замовник самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Сайту https://kingstaralliance.com/ або зробивши замовлення по електронній пошті, або по телефону, вказаному в розділі контактів Сайту https://kingstaralliance.com/. 6.2.Термін обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7.ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1.Ціна кожної окремої послуги визначається Виконавцем і вказується на відповідній сторінці сайту https://kingstaralliance.com/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником послуг. 7.2.Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору в Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість послуг, визначена на відповідній сторінці сайту https://kingstaralliance.com/ в доларах США, оплачується Замовником в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за послуги Виконавцем. 7.3.Оплата послуг здійснюється шляхом: перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа). 7.4.Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 7.5.Оплата за послуги здійснюється Замовником протягом 2-х (двох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. 7.6.Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів. 7.7.Замовник самостійно і за свій рахунок оплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг Виконавця за цим Договором.

8.ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

8.1.Послуги, що надаються. Правила надання та отримання послуг вказані на відповідній сторінці сайту https://kingstaralliance.com/ і є додатками (невід’ємними частинами) цього Договору. Всі питання, які виникли в процесі оплати та отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 цього Договору Реквізити Виконавця. 8.2.Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний направити Замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату послуг. 8.3.Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт), який підписується сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором). Виконавець зобов’язаний направити Замовнику підписаний рахунок (інвойс) і підписаний Акт в 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку і Акту може бути направлена по електронній пошті або факсом). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його і направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а в разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. 8.4.У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й примірник Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт прийому-передачі наданих послуг в односторонньому порядку.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 9.2.Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 9.3.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 9.4.Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини або необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини або необережності будь третьої особи (будь-яких третіх осіб) та / або настання форс-мажорних обставин).

10.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин. 10.2.Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також вирішення або приписи органів державної влади і управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, в результаті яких на Сторони (або одну із сторін) накладаються додаткові обов’язки або встановлюються додаткові обмеження, і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін. 10.3.Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна Сторони має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому випадку, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов. 11.2.Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустима, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна із Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди іншої Сторони. 11.3.Інформація, яку надає Замовник, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. 11.4.Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, використовуються в комерційних цілях, в тому числі для отримання інформації про замовлення і обробки інформації, відправки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту https://kingstaralliance.com/. У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Сайту https://kingstaralliance.com/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і направивши її на поштову або електронну адресу Виконавця. 11.5.Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення. 11.6.Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або витребувано державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства. 11.7.Договір є публічним і безстроковим і діє до моменту виконання Сторонами своїх обов’язків. Цей Договір вважається узгодженим Замовником і укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту. 11.8.Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити і / або доповнити умови цього публічного договору і додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує і підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором, є дійсною.

12.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ПП «КІНГ СТАР АЛЬЯНС» Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вулиця Леонтовича, будинок 7 Код ЄДРПОУ 33298460 38 (032) 243-55-05 (Viber, Telegram, Whatsapp) +38 (044) 221-00-80 (Viber, Telegram, Whatsapp) Пошта: office@kingstaralliance.com